manset.jpg (583 KB)

Türkiye, Etkin Belediyeleri ve Projelerini Konuşacak

MİARGEM Başkanı Halil Memiş, Etkin Belediye Proje Yarışması ile “Türkiye Etkin Belediyeleri ve Projelerini Konuşacak” dedi. Düzenledikleri yarışmadaki amaçlarının, belediyeleri yeni projelere teşvik etmek, mevcut projeleri kamuoyuyla paylaşmak ve diğer belediyelere örnek teşkil etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Memiş’in Kamuoyu Açıklamasının tam metni aşağıya alınmıştır.

“Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından, ‘ülkemizdeki mahalli idare kuruluşlarına üst düzeyde hizmet verebilen, mahalli idarelerin ülkenin genel kültürel, ekonomik ve siyasi politikasına uygun olarak faaliyet göstermesi için gayret gösteren, farklı belediyecilik uygulamaları konusunda açılımlar getirebilen, yaptığı hizmetlerde kamu yararını ön planda tutan ve kamu hizmeti zihniyetinden ayrılmayan, modern, güvenilir ve duyarlı bir sivil toplum kuruluşu’ olmak vizyonu doğrultusunda yürütülen birçok faaliyet vardır.

Bu çerçevede, MİARGEM Belediyelerimizin gelişmesine en üst düzeyde destek vermeye gayret göstermektedir.

Bu faaliyetlerimizden biri de; belediyelerimizde ve/veya bağlı kuruluşlarımızda uygulanan projelerin, hem diğer projeler ile yarışmasını, hem de bu projelerin kamuoyu ile paylaşılma, tanıtılma ve ülkemiz düzeyinde diğer beledi­yelerce de uygulanma şansını yaratmayı amaçlayan Etkin Belediye Proje Yarışmasını düzenlemiş bulunuyo­ruz.

“Etkin Belediye Proje Yarışması”; gelişmenin fikirlerin hayata geçirilmesi suretiyle sağlanacağı bilinciyle, belediyelerimizin proje üretmelerini teşvik etmek, üretilen projelerin kamuoyuyla ve diğer belediyelerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş bir etkinliktir.

Bu manada temel amacımız; belediyelerimizi yeni projelere teşvik etmek, mevcut projeleri kamuoyuyla paylaşmak ve diğer belediyelere örnek teşkil etmesini sağlamaktır.

Bu suretle, belediyeler tarafından ortaya konan ve uygulanan projelerin tüm belediyelerce paylaşılmasını ve diğer belediyelerce de ülke genelinde uygulanabilir hale getirilmesini sağlamak temel hedef olarak ortaya konmuştur.

Kalkınmanın, insana hizmetin ve ülkemizin gelişmesinde söz sahibi olmanın temel etkenlerinden birinin düşünmek, tartışmak ve olumlu fikirleri hayata geçirmekten geçtiğini biliyoruz. Etkin Belediye Proje Yarışması da, projeye dönüştürülmüş fikirlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan bir oluşumdur.

Bu amaçlarla uygulamaya koyduğumuz yarışmaya katılacak belediyelerin başvuruları 3 Şubat 2017 tarihine kadar alınacaktır.

Alınan başvuruları takiben oluşturduğumuz Değerlendirme Kurulu projeleri değerlendirecektir. Değerlendirme kurulumuz konusunda uzman, işin pratiğinde ve uygulamasında bulunan ve akademik niteliği olan kişilerden oluşmaktadır. Değerlendirme kurulumuzu, gelebilecek muhtemel baskılar nedeniyle açıklamayı uygun bulmamaktayız.

Ancak değerlendirmenin her türlü subjektif etkiden uzak, tamamen objektif kriterlere göre yapılacağını ifade etmek isteriz. Bunun garantisi şahsımız ve kurumsal kimliğimizin bizatihi kendisidir. Yarışma sonucunda, yarışmaya katılan projelerin tamamı (dereceye giremeyenler de dahil) kamuoyu ile bir yayınla paylaşılacağını göz önünde bulundurursak, değerlendirmenin objektiflikten uzak olamayacağı da ortaya çıkmış olacaktır.

2017 Nisan ayının sonunda yapılması planlanan ödül törenini, yarışmaya katılan tüm projelerin tanıtımının gerçekleştirileceği Belediye Proje Günleri etkinliğinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

Yarışmamız ölçeği ne olursa olsun tüm belediyelere açıktır. Belediyelerimiz ölçeklerine göre ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Dereceye giren ve Değerlendirme Kurulu ile MİARGEM Yönetimi tarafından uygun görülen projelere, ödüllerin de verileceği Belediye Proje Günleri etkinliklerinde sunum yapılma imkânı tanınacaktır.

Ayrıca, dereceye giren projeler ile Değerlendirme Kurulu veya MİARGEM Yönetimi tarafından sunumu uygun görülen projeler, MİARGEM tarafından hazırlanacak Etkin Belediye Proje Yarışması Sonuç Kitapçığında ve Belediye Proje Günleri Dergisinde yer alacaktır. Ayrıca, bu projelerin ulusal basında tanıtımı sağlanacaktır. Söz konusu yayınlar, ülkemizdeki siyasi partilere, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, basın yayın organlarına, Valilik ve Kaymakamlıklara, Merkezi İdarenin mahalli idarelerle ilgili birimlerine dağıtılacaktır.

Türkiye’nin yakın zamanda, etkin belediyeleri ve projelerini konuşacağından eminiz.

Belediye başkanlarının, belediyelerinde uyguladıkları projelerin, hem diğer projeler ile yarışmasını, hem de projelerinin kamuoyu ile paylaşılma, tanıtılma ve ülkemiz düzeyinde diğer belediyelerce de uygulanma şansını yaratmayı amaçlayan Etkin Belediye Proje Yarışmasına uyguladıkları, faaliyete geçirdikleri ve uygulamakta oldukları projelerini sunmalarını arzu etmekteyiz.

Etkin belediyeler arasında yer almayı, projelerinin Türkiye genelinde tanınmasını ve konuşulmasını isteyen Belediyelerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.”